نمایش منوی کناری

انواع کفش ورزشی،تاثیر آن بر سلامت پا

۱۰/خرداد/۱۳۹۴ 4,225 بازدید
انواع کفش ورزشی،تاثیر آن بر سلامت پا

اولین هدف از خرید کفش، محافظت از پاهایمان است؛ بنابراین انتخاب کفش نامناســب می تواند باعث شــود که به جای لذت بردن از ورزش، دچار ناراحتی و حتی آســیب شویم.

در گفتگو با متخصص آسیب شناسی و آناتومی وب سایت پزشکی و سلامت بیوطب بخوانید:

کفشی که زیاده از حد تنگ، گشاد یا باریک باشد می تواند باعث آسیب رسیدن پاها و حتی بدشکل شدن دائمی آنها شــود. ولی در صورت انتخاب کفش مناسب، می توان مطمئن بود که کیفیت انجام حرکات ورزشی نیز بیشتر می شود.
خوشبختانه در بعضی از فروشگاه ها افرادی مشغول به کار هستند که می توانند درمورد انتخاب کفش به ما کمک کنند.
اما با این حال بد نیست در خصوص کفش مناسب و نیاز پاهایمان مقداری اطلاعات داشته باشیم؛ بنابراین ۱۱ توصیه ما درباره انتخاب یک کفش ورزشی مناسب را بخوانید و به خاطر بسپارید تا همیشه بهترین را انتخاب کنید.

 کفش های مخصوص ورزش های هوازی

این کفش ها بــرای ورزش هایی ماننــد پیاده روی و دویدن مناسب هستند. در این ورزش ها حرکت بدن فقط به یک سمت یعنی به سمت جلو است؛
بنابراین بهتر است کفشــی را انتخاب کنید که قسمت رویی آن نرم باشــد و همچنین بتواند بــه خوبی ضربه ها را خنثــی کند. البته هر یــک از ورزش های هوازی، کفش مخصوص به خود را دارند.
اگرچه کفش هایی که مخصوص پیاده روی هستند نسبت به کفش های مخصوص دویــدن کمی ســفت ترند اما کفش های مخصوص دویدن انعطاف بیشتری دارند و زیرسازی آنها به گونه ای است که می تواند ضربات وارده به پا را در هنگام دویدن بهتر خنثی کند.
یک کفش مناسب برای دویدن آهسته، کفشی است که زیرسازی شده، انعطاف پذیر و سبک بوده و پاشــنه پا را محکم نگه دارد. همچنین باید کفشی بخرید که با شکل خاص قوس پای شما متناسب باشد.

کفش فوتبال

برای فوتبال معمولا از کفش های میخ دار اســتفاده می شود. بهتر است هنگام اســتفاده از این کفش ها، کفی هــای ژلی در داخــل آنها قرار دهیــد تا جلوی ضربه ها گرفته شــود. همچنین این کار جلوی فشار وارده از سوی میخ ها را نیز می گیرد.

کفش تنیس، بسکتبال و والیبال

در ورزش هایی ماننــد تنیس، بســکتبال و والیبال بدن به ســمت جلو، عقب و طرفین متمایل می شود. مهم ترین بخش در کفش مخصــوص این ورزش ها کفی آنهاست.

کفش مخصوص ورزش های زمستانه

در ورزش هــای زمســتانی مهم تریــن نقش کفش حفاظت از مچ پاســت؛ بنابراین بــرای این ورزش ها  هــر دو پا را به ًباید کفشــی را انتخاب کرد که کاملا خوبــی دربربگیــرد. همچنین کفش خــوب برای دوچرخه سواری نیز باید همین ویژگی را داشته باشد.

 بخش های مختلف کفش ورزشی

 بخش رویی

بخش رویی کفش، اطراف بخش اصلی پایتان را می پوشــاند و فاصله میان پاشنه تا قسمت انگشتان را شامل می شــود. در کفش های مختلف این قسمت، از مواد بسیار متنوعی ســاخته می شــود؛ از تور و پارچه گرفته تا چرم. بخش رویی کفش بــه کنترل بخش جلویــی و میانی پا کمک می‌کنــد.
اگر در این قســمت از پا حرکت زیادی وجود داشــته باشــد این مسأله منجر به ورود فشار زیاد به کف پا و مچ پا می شود.بسته به اینکه پای شما چه مشــخصاتی دارد نیازهای شــما در خصوص این بخش از کفش نیز متفاوت است.
برای اینکه بدانید قســمت رویی کفشتان باید از چه جنسی ساخته شده باشد، لازم است پایتان را بشناسید. برای این کار پایتان را با دو دســتتان بگیرید و آن را به اطراف حرکت دهید.
ممکن اســت در هنگام انجام این کار مقاومت کمی از طرف پایتان مشاهده کنید یا اینکه برعکس، پایتان به ســختی حرکت کند. اگر پای شما سفت باشد بهتر اســت قسمت رویی کفش شما از مواد نرم ساخته شــده باشد و برعکس اگر پای شما با انعطاف بیشــتری حرکت کند بهتر است بخش رویی کفش از مواد محکم تری ســاخته شده باشــد زیرا در این صورت پایتان به محافظت بیشــتری نیاز دارد و یک کفش محکم تر می تواند حرکت های اضافی را کنترل کند و فشار را کاهش دهد. کف کفش

حفاظــت از کف پا یکی از ویژگی های ضروری هر کفش ورزشــی اســت. هنگام انتخاب کفش ورزشی مناسب به کف آن به دقت نگاه کنید.
شکل کفش می تواند بسیار کم ککننده باشــد. خط های خارجی کف کفش را مورد توجه قرار دهید. پهنای کفش از بخش مربوط به انگشــتان تا بخش مربوط به پاشــنه نباید زیاد تفاوت کند.
هر چه کفش ورزشی در قسمت میانی یعنی در بخش مربوط به قوس پا پهن تر باشــد آن کفش از پای شما حفاظت بیشــتری به عمل می آورد. بهتر است کفش هایی را که در قسمت انگشــتان پهن هستند، در بخش میانی باریک می شوند و در قسمت پاشنه دوباره پهن می شوند خریداری نکنید؛ این ایراد حتی در کفش های تولیدی کارخانه های بســیار معروف نیز وجود دارد.
قســمتی که پشــت پا بر روی آن قرار می گیرد باید به اندازه پا ولی راحت باشــد. این بخش نه باید خیلی تنگ و نه خیلی گشاد باشد.

نکته ای که نباید فراموش کنید این است که فناوری تولید کفش به اندازه فناوری تولید قطعــات رایانه هر روز پیشــرفت نم یکند؛ بنابراین اگر کفش مدل ســال گذشته را بخرید چیز زیادی را از دست نمی دهید و با این کار احتمالا از نظر مالی دچار فشار کمتری می شوید.

بخش اطراف پاشنه کفش

این بخش از کفش معمولا برای تمام افراد باید یکســان باشــد. محکم بودن این قسمت به کنترل بخش پشتی پایتان کمک م یکند. قسمت مخصوص پاشنه در واقع یک سوم پشتی کفش را شامل می شــود و اطراف پاشنه را پوشش می دهد.
هنگام خرید کفش ورزشی باید این بخش از کفش را مورد آزمایش قرار دهید. اگر این قسمت به راحتی خم شــود یا تا بخورد می توان گفت که آن کفش بخصوص، برای حفاظت از پایتان به اندازه کافی مناسب نیست.

پایتان را بشناسید

درست اســت که پای همه ما ده انگشت و یک پاشنه دارد ولی پای هر کسی دارای شکل و ویژگی های مخصوص به خود است. شناختن ویژگی های پایمان می تواند به ما کمک کند که کفش بهتری را که با آن متناسب است انتخاب کنیم. البته بیشتر تولیدکنندگان عمده کفش های ورزشــی، این روزها مدل هایــی را به بازار عرضه می‌کنند که برای انواع پا مناسب است.
یک راه خوب برای اینکه شکل پایتان را بشناســید این است که آزمایش ساده ای انجام دهید. به این شــکل که کف پایتان را خیس کنید و ســپس آن را روی یک صفحه کاغذ قهوه ای رنگ قرار دهید.
یک راه دیگر این است که کفش خود را بررسی کنید و ببینید که چه قســمت هایی از آن بیشــتر در اثر راه رفتن شما آسیب دیده اند.
اگر جای پای شــما روی کاغذ قهوه ای رنگ تمام کف پایتان را نشان دهد به شــکلی که در قسمت داخلی آن انحنای کمی وجود داشــته باشد یا اینکه پس از بررسی کفشتان متوجه شــدید که کف کفش شما بیشتر در قسمت لبه داخلی آسیب دیده اســت، این نشانه ها به این معنی هستند که کف پای شما نسبتا صاف است و در هنگام راه رفتن پای شما به ســمت داخل می چرخد و در نتیجه شما بیشتر روی قسمت داخلی پایتان تکیه می‌کنید.
در این شرایط شما به کفشی نیاز دارید که بتواند حرکت را کنترل کند و برای پایتان تکیه گاه خوبی ایجاد کند. اگر جای پای شــما روی کاغذ قهوه ای رنگ پاشــنه و جلوی پایتان را با خط ارتباطی باریکی بین آنها نشان دهد یا اینکه کفش شما بیشتر در قسمت خارجی پاشنه ساییده شده باشد، به این معنی است که هنگام راه رفتن پاهای شما به سمت خارج می چرخند و شما روی قسمت خارجی پا تکیه می‌کنید.
درا ین شرایط بهتر است کفشی را خریداری کنید که لایه میانی کف آن نرم باشد. در صورتی که جای پای شما روی کاغذ یک انحنای مشــخص را در قســمت داخلی نشــان دهد و کفش هایتان به شــکل یکنواختی ساییده شــوند، قوس کف پایتان به انــدازه متعادلی فرورفتگی دارد؛ بنابراین باید کفشــی را انتخاب کنید که ترکیــب متعادلی از یک تکیه گاه مناسب و زیرسازی خوب را برای پایتان تأمین کند.

تندرست باشید  

کادر پزشکی بیوطب


 منبع : who

وب سایت پزشکی و سلامت بیوطب

به جـامـع تـریـن وب سـایــت پـزشـکــی و سـلامـت بــه زبان فـارسـی خــوش آمـدیـد مقـالات تخصـصی و عـمـومـی پزشــکــی و سـلامـت مـوجــود در وب سـایت بیـوطـب و هـمـچـنـیـن پاسـخ هـای ارائــه شـده به ســوالات پزشکـی توســط متـخـصـصـیـن علم پزشکـی و سلامت صـورت می پذیـرد. همـراه با بیـوطب سـلـامـت و تندرسـت باشیـد
مشاهده مقالات


ارسال پرسش در این باره


سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری سوال مطرح شده و مشاهده آن لازم است کـد رهگیـری داده شـده را در ایـن قسمـت وارد نمایید

پیگیری سوال قبل

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش های پزشکی خود از پزشکان متخصص سایـت بیوطب می توانید از این قسمـت استفاده نمایید

ثبت سوال جدید

امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیار سیستم

پرسش و پاسخ های کاربران


1
گواتر و کم کاری تیروئید
مهم

سلام من با توجه به ازمایشاتی که انجام دادم معلوم شد که گواتر غیر طبیعی دارم میخواستم بدونم یعنی چی در ضمن به کم کاری تیرویید ربط داره چون تقریبا عوارض اونم رو هم دارم یعنی موی زاید تو صورت وسینه و چاقی ولی بقیه وندارم یعنی ریزش مو ندارم کلفتی صدا ندارم لرز ندارم میشه برام توضیح بدین در مورد دو بیماری ممنون. مشاهده پاسخ دکتر
2
راه کار تشخیص باکره بودن همسر
مهم

باسلام وخسته نباشید.
من چند وقت پیش با نامزدم ارتباط داشتم.به راحتی انگشتام تا ته فرو میرفت بدون هیچ مشکل ودردی.وشکل مهبلش هم مث اونیه که گفتید قبلا ارتباط داشته و بعد از نزدیکی هم هیچ خونی نبود یا جتی یذره درد از طرف اون.
توروخدا راهنماییم کنید.
یعنی اون قبلا با کسی رابطه داشته؟
مشاهده پاسخ دکتر
3
گوش درد
مهم

سلام
کتایون 29 ساله هستم از تهران و متاهل. حدودا چندین ماه هست که زمان خواب وقتی به پهلوی چپم می خوابم (در واقع روی گوش چپم می خوابم) وقتی می خوام بعد از مدتی بچرخم و جهتم رو جابه جا کنم به محض تکون دادن سرم گوش درد شدیدی می گیرم. و باید چند دقیقه صبر کنم تا دردش تموم بشه. دردش انقدر زیاده که هیچ حرکتی نمی کنم و برای چند دقیقه تحمل میکنم تا بتونم جهت خوابم رو عوض کنم. واقعا نمی دونم علتش چیه. در طول روز و یا وقتی به حالت های دیگه می خوابم هیچگونه درد و مورد خاصی ندارم. و خیلی برام عجیبه. این باعث شده که مجبور باشم هیچوقت روی پهلوی چپم نخوابم و گاهی خیلی سخته.
بسیار ممنون میشم اگر پاسخ مشکل من رو بدین.
مشاهده پاسخ دکتر
4
عدم نعوظ کامل آلت تناسلی
مهم

باسلام: حدود دوسال ضعف جنسي دارم درموقع رابطه جنسي نعوذ دارم الت من در هنگام ارتباط جنسي ميخوابد .ازمايش دادم اسپرم من ضعيف است البته بعد دوسال بامصرف داروباتجويزپزشگ داروهايي مثل كارنيتين ويتامين Eبهتر شدم تعداد اسپرم من زيادتر شده ولي بازم مشكل نعوذ دارم خواب رفتگي دير امدن اب مني دارم لطفا راهنمايي فرماييد.باتشگر مشاهده پاسخ دکتر
5
انتقال بیماری های مقاربتی
مهم

سلام خسته نباشید من دیروز با یک خانومی که هیچ شناختی ازش نداشتم سکس کردم . موقع سکس کاندومم پاره شد و منم بدونه کاندوم ادامه دادم.میخوام بدونم ایا احتمال انتقال چقدر می باشد؟ چه راهی برای پیشگیری توصیه میکنید. امکانش هست که انتقال پیدا نکنه؟؟ ممنون میشم کامل راهنماییم کنید مشاهده پاسخ دکتر
6
درد مجاری تناسلی و بیضه در هنگام نعوظ
مهم

سلام،من الآن چهارپنج سالی است که اینطوریم،شبها بعضی وقتها که حالت جنابت رخ میدهد،دردشدیدی درآلت تناسلی بوجود می آیدکه تایه ساعتی نمیگذاردبخوابم،همچنین بیضه سمت راستم هم بعضی وقتها یه کم درد وتاحدودی باد میکند،که دردبه صورت مزمن به داخل شکم وتاپشت لگن هم کشیده میشودوکم کم به ندرت خوب میشود،نمیدونم علتش چیه راهنماییم کنید؟ممنون مشاهده پاسخ دکتر
7
ریزش شدید مو
مهم

با سلام
خدا قوت
من حدود دو ماهی میشه که شدید موهام میریزه و بیشتر موهای که میریزه شکسته هستش یا پیاز مو نداره
اومدم شامپو صحت که استفاده میکردم دیگه استفاده نکردم بازم فایده نداشت یه مدت کلیر استفاده کردم یه مدت شامپو پاوه
دوباره برگشتم همون شامپو پاوه من تو قسمت جنوبی کشور زندگی میکنم 14 روز روی دریا البته بیشتر تو اتاقم خیلی کم بیرون میرم در حد 10 دقیقه
خودم فکر کردم بخاطر اینه که وقتی خونه هستم با موتور که میرم بیرون کلاه میزارم بخاطر گرما شاید همین تاثیر گذاشته البته اینم یه دو هفته ی هست که دیگه استفاده نمی کنم
پسرم 26 سالمه مجردم موهای خیلی معمولی دارم
ممنون میشم راهنمایی ام کنید
با تشکر یا علی
مشاهده پاسخ دکتر
8
رابطه جنسی کامل
مهم

با سلام
دختری 27 ساله هستم حدود 2 ساله که ازدواج کردم اما متاسفانه هنوز نتوانستنم با همسرم رابطه ی کاملی داشته باشم.
علتش هم فکر میکنم روانیه.
قبلا به کسی علاقه داشتم ولی به سرانجام نرسید!
چون حسی به همسرم ندارم نمیتونم رابطه ی جنسی داشته باشم باهاشون
لطفا راهنمایی کنید چه باید کنم؟!
تشکر
مشاهده پاسخ دکتر
9
افزایش قد
مهم

سلام خسته نباشید من علی 18 سال سن دارم با قد 178 من از زمان 16 سالگی تا به الان هیچ رشد قدی نداشته ام حتی دوستانم که از من کوتاه تر بودن الان از من بلندتر شده اند تو رو خدا کمکم کنید چگونه میتوانم این توقف رشد قدی را برطرف سازم و بلند تر شوم لطفا کمکم کنید مشاهده پاسخ دکتر
10
پریودی نامنظم
مهم

با سلام.دختری 17 ساله هستم.از ابتدای پریودی4سال پیش تا الان هیچ وقت پریودی منظم نداشتم"حدودا هر دوماه یک بار"یک سال پیش کیست داشتم که با دارو طی سه ماه کیست رفع شد,اما باز هم پریودیم نامنظمه.ترشحات زیادی دارم که گاه مانند سفیده تخم مرغ و گاهی سفید وسفت هستند.و در صورتی که لباس زیر خود را در عوض کنم حتی گلو درد هم می گیرم.آیا امکام عفونت یا نا باروری دارم؟شاخص تده ی بدنیم26.5 و دارای اضافه وزن هستم.ممنونم. مشاهده پاسخ دکتر
« قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 101 بعدی »

دیدگاه خود را بیان کنید


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ثبت دامنه
هاست ارزان
طراحی سایت پزشکان