نمایش منوی کناری

انواع کفش ورزشی،تاثیر آن بر سلامت پا

31/مه/2015 5,074 بازدید
انواع کفش ورزشی،تاثیر آن بر سلامت پا

اولین هدف از خرید کفش، محافظت از پاهایمان است؛ بنابراین انتخاب کفش نامناســب می تواند باعث شــود که به جای لذت بردن از ورزش، دچار ناراحتی و حتی آســیب شویم.

در گفتگو با متخصص آسیب شناسی و آناتومی وب سایت پزشکی و سلامت بیوطب بخوانید:

کفشی که زیاده از حد تنگ، گشاد یا باریک باشد می تواند باعث آسیب رسیدن پاها و حتی بدشکل شدن دائمی آنها شــود. ولی در صورت انتخاب کفش مناسب، می توان مطمئن بود که کیفیت انجام حرکات ورزشی نیز بیشتر می شود.
خوشبختانه در بعضی از فروشگاه ها افرادی مشغول به کار هستند که می توانند درمورد انتخاب کفش به ما کمک کنند.
اما با این حال بد نیست در خصوص کفش مناسب و نیاز پاهایمان مقداری اطلاعات داشته باشیم؛ بنابراین ۱۱ توصیه ما درباره انتخاب یک کفش ورزشی مناسب را بخوانید و به خاطر بسپارید تا همیشه بهترین را انتخاب کنید.

 کفش های مخصوص ورزش های هوازی

این کفش ها بــرای ورزش هایی ماننــد پیاده روی و دویدن مناسب هستند. در این ورزش ها حرکت بدن فقط به یک سمت یعنی به سمت جلو است؛
بنابراین بهتر است کفشــی را انتخاب کنید که قسمت رویی آن نرم باشــد و همچنین بتواند بــه خوبی ضربه ها را خنثــی کند. البته هر یــک از ورزش های هوازی، کفش مخصوص به خود را دارند.
اگرچه کفش هایی که مخصوص پیاده روی هستند نسبت به کفش های مخصوص دویــدن کمی ســفت ترند اما کفش های مخصوص دویدن انعطاف بیشتری دارند و زیرسازی آنها به گونه ای است که می تواند ضربات وارده به پا را در هنگام دویدن بهتر خنثی کند.
یک کفش مناسب برای دویدن آهسته، کفشی است که زیرسازی شده، انعطاف پذیر و سبک بوده و پاشــنه پا را محکم نگه دارد. همچنین باید کفشی بخرید که با شکل خاص قوس پای شما متناسب باشد.

کفش فوتبال

برای فوتبال معمولا از کفش های میخ دار اســتفاده می شود. بهتر است هنگام اســتفاده از این کفش ها، کفی هــای ژلی در داخــل آنها قرار دهیــد تا جلوی ضربه ها گرفته شــود. همچنین این کار جلوی فشار وارده از سوی میخ ها را نیز می گیرد.

کفش تنیس، بسکتبال و والیبال

در ورزش هایی ماننــد تنیس، بســکتبال و والیبال بدن به ســمت جلو، عقب و طرفین متمایل می شود. مهم ترین بخش در کفش مخصــوص این ورزش ها کفی آنهاست.

کفش مخصوص ورزش های زمستانه

در ورزش هــای زمســتانی مهم تریــن نقش کفش حفاظت از مچ پاســت؛ بنابراین بــرای این ورزش ها  هــر دو پا را به ًباید کفشــی را انتخاب کرد که کاملا خوبــی دربربگیــرد. همچنین کفش خــوب برای دوچرخه سواری نیز باید همین ویژگی را داشته باشد.

 بخش های مختلف کفش ورزشی

 بخش رویی

بخش رویی کفش، اطراف بخش اصلی پایتان را می پوشــاند و فاصله میان پاشنه تا قسمت انگشتان را شامل می شــود. در کفش های مختلف این قسمت، از مواد بسیار متنوعی ســاخته می شــود؛ از تور و پارچه گرفته تا چرم. بخش رویی کفش بــه کنترل بخش جلویــی و میانی پا کمک می‌کنــد.
اگر در این قســمت از پا حرکت زیادی وجود داشــته باشــد این مسأله منجر به ورود فشار زیاد به کف پا و مچ پا می شود.بسته به اینکه پای شما چه مشــخصاتی دارد نیازهای شــما در خصوص این بخش از کفش نیز متفاوت است.
برای اینکه بدانید قســمت رویی کفشتان باید از چه جنسی ساخته شده باشد، لازم است پایتان را بشناسید. برای این کار پایتان را با دو دســتتان بگیرید و آن را به اطراف حرکت دهید.
ممکن اســت در هنگام انجام این کار مقاومت کمی از طرف پایتان مشاهده کنید یا اینکه برعکس، پایتان به ســختی حرکت کند. اگر پای شما سفت باشد بهتر اســت قسمت رویی کفش شما از مواد نرم ساخته شــده باشد و برعکس اگر پای شما با انعطاف بیشــتری حرکت کند بهتر است بخش رویی کفش از مواد محکم تری ســاخته شده باشــد زیرا در این صورت پایتان به محافظت بیشــتری نیاز دارد و یک کفش محکم تر می تواند حرکت های اضافی را کنترل کند و فشار را کاهش دهد. کف کفش

حفاظــت از کف پا یکی از ویژگی های ضروری هر کفش ورزشــی اســت. هنگام انتخاب کفش ورزشی مناسب به کف آن به دقت نگاه کنید.
شکل کفش می تواند بسیار کم ککننده باشــد. خط های خارجی کف کفش را مورد توجه قرار دهید. پهنای کفش از بخش مربوط به انگشــتان تا بخش مربوط به پاشــنه نباید زیاد تفاوت کند.
هر چه کفش ورزشی در قسمت میانی یعنی در بخش مربوط به قوس پا پهن تر باشــد آن کفش از پای شما حفاظت بیشــتری به عمل می آورد. بهتر است کفش هایی را که در قسمت انگشــتان پهن هستند، در بخش میانی باریک می شوند و در قسمت پاشنه دوباره پهن می شوند خریداری نکنید؛ این ایراد حتی در کفش های تولیدی کارخانه های بســیار معروف نیز وجود دارد.
قســمتی که پشــت پا بر روی آن قرار می گیرد باید به اندازه پا ولی راحت باشــد. این بخش نه باید خیلی تنگ و نه خیلی گشاد باشد.

نکته ای که نباید فراموش کنید این است که فناوری تولید کفش به اندازه فناوری تولید قطعــات رایانه هر روز پیشــرفت نم یکند؛ بنابراین اگر کفش مدل ســال گذشته را بخرید چیز زیادی را از دست نمی دهید و با این کار احتمالا از نظر مالی دچار فشار کمتری می شوید.

بخش اطراف پاشنه کفش

این بخش از کفش معمولا برای تمام افراد باید یکســان باشــد. محکم بودن این قسمت به کنترل بخش پشتی پایتان کمک م یکند. قسمت مخصوص پاشنه در واقع یک سوم پشتی کفش را شامل می شــود و اطراف پاشنه را پوشش می دهد.
هنگام خرید کفش ورزشی باید این بخش از کفش را مورد آزمایش قرار دهید. اگر این قسمت به راحتی خم شــود یا تا بخورد می توان گفت که آن کفش بخصوص، برای حفاظت از پایتان به اندازه کافی مناسب نیست.

پایتان را بشناسید

درست اســت که پای همه ما ده انگشت و یک پاشنه دارد ولی پای هر کسی دارای شکل و ویژگی های مخصوص به خود است. شناختن ویژگی های پایمان می تواند به ما کمک کند که کفش بهتری را که با آن متناسب است انتخاب کنیم. البته بیشتر تولیدکنندگان عمده کفش های ورزشــی، این روزها مدل هایــی را به بازار عرضه می‌کنند که برای انواع پا مناسب است.
یک راه خوب برای اینکه شکل پایتان را بشناســید این است که آزمایش ساده ای انجام دهید. به این شــکل که کف پایتان را خیس کنید و ســپس آن را روی یک صفحه کاغذ قهوه ای رنگ قرار دهید.
یک راه دیگر این است که کفش خود را بررسی کنید و ببینید که چه قســمت هایی از آن بیشــتر در اثر راه رفتن شما آسیب دیده اند.
اگر جای پای شــما روی کاغذ قهوه ای رنگ تمام کف پایتان را نشان دهد به شــکلی که در قسمت داخلی آن انحنای کمی وجود داشــته باشد یا اینکه پس از بررسی کفشتان متوجه شــدید که کف کفش شما بیشتر در قسمت لبه داخلی آسیب دیده اســت، این نشانه ها به این معنی هستند که کف پای شما نسبتا صاف است و در هنگام راه رفتن پای شما به ســمت داخل می چرخد و در نتیجه شما بیشتر روی قسمت داخلی پایتان تکیه می‌کنید.
در این شرایط شما به کفشی نیاز دارید که بتواند حرکت را کنترل کند و برای پایتان تکیه گاه خوبی ایجاد کند. اگر جای پای شــما روی کاغذ قهوه ای رنگ پاشــنه و جلوی پایتان را با خط ارتباطی باریکی بین آنها نشان دهد یا اینکه کفش شما بیشتر در قسمت خارجی پاشنه ساییده شده باشد، به این معنی است که هنگام راه رفتن پاهای شما به سمت خارج می چرخند و شما روی قسمت خارجی پا تکیه می‌کنید.
درا ین شرایط بهتر است کفشی را خریداری کنید که لایه میانی کف آن نرم باشد. در صورتی که جای پای شما روی کاغذ یک انحنای مشــخص را در قســمت داخلی نشــان دهد و کفش هایتان به شــکل یکنواختی ساییده شــوند، قوس کف پایتان به انــدازه متعادلی فرورفتگی دارد؛ بنابراین باید کفشــی را انتخاب کنید که ترکیــب متعادلی از یک تکیه گاه مناسب و زیرسازی خوب را برای پایتان تأمین کند.

تندرست باشید  

کادر پزشکی بیوطب


 منبع : who

سایت پزشکی و سلامت بیوطب

به جـامـع تـریـن وب سـایــت پـزشـکــی و سـلامـت بــه زبان فـارسـی خــوش آمـدیـد مقـالات تخصـصی و عـمـومـی پزشــکــی و سـلامـت مـوجــود در وب سـایت بیـوطـب و هـمـچـنـیـن پاسـخ هـای ارائــه شـده به ســوالات پزشکـی توســط متـخـصـصـیـن علم پزشکـی و سلامت صـورت می پذیـرد. همـراه با بیـوطب سـلـامـت و تندرسـت باشیـد
مشاهده مقالات


ارسال پرسش در این باره

پرسش و پاسخ های کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ثبت دامنه
هاست ارزان
طراحی سایت پزشکان