نمایش منوی کناری

مضرات گذاشتن لپ‌تاپ بر روی پا

04/ژوئن/2015 4,961 بازدید
مضرات گذاشتن لپ‌تاپ بر روی پا

 این روزها توی خیابان، کافه، مترو، دانشگاه و… بیشترین چیزی که به چشممان می خورد، تعداد جوان هایی است که تا نوک بینی توی لپ تاپشان فرورفته اند و تندتند در حال کار کردن با آن هستند. لپ تاپ امروز حکم یک یار جدانشدنی را پیدا کرده که حتی تا رخت خواب هم با ما می آید و لحظه ای رهایمان نمی کند، ولی حکم همان رفیق نابابی را دارد که کم کم سلامتتان را تاراج می کند.

در گفتگو با متخصص مغز و اعصاب وب سایت پزشکی و سلامت بیوطب بخوانید:

 پا خطرناک ترین نقطه برای گذاشتن لپ تاپ

همان طور که از اسمشان هم پیداست، لپ تاپ ها طراحی شده اند تا روی پای شما قرار بگیرند و کارتان را راه بیندازند. ولی بامزه است که توی دفترچه راهنمای هرکدامشان با این جمله مواجه می شوید که موقع کار با لپ تاپ آن را روی پایتان قرار ندهید! این هشدار از زمانی داخل دفترچه راهنمای لپ تاپ ها شد که کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا نسبت به این قضیه هشدار داد و اعلام کرد موقع کار با این نوع از رایانه ها باید فاصله حداقل  ۹۰ سانتی را با آن حفظ کنید. عموم توصیه هایی که در دهه ۲۰ درخصوص کار با لپ تاپ داده می شد، به دلیل اثرات حرارتی آن بود؛ اما امروزه تاثیرات لپ تاپ بر سیستم ایمنی بدن و … نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 امواج الکترومغناطیس و خطر گسترش تومورهای سرطانی

مطالعه ای که نتایج آن در سال ۲۰۱۲ در ژورنـال Environmental & Occupational Health به چاپ رسید حاکـی از آن بـود کـه میـزان اشـعه لپ تاپ هـا مختلف اسـت. تقریبـا مطابـق بـا توصیه هـای کمیسـیون بین المللـی حفاظـت از تشعشـعات غیریونیـزه اسـت، اما به طور محسوسـی از دسـتورالعمل های جدید هیئت سـوئدی اعتباربخشـی فنی و کنفدراسـیون کارمنـدان حرفـه ای در سـوئد بالاتر اسـت. نتایج مطالعـات مشـابه نیـز نشـان داده اسـت که هـر چه لپ تـاپ به بـدن نزدیک تـر باشـد، خطرناک تر بـوده و در مقابل با گذاشـتن آن روی میـز می تـوان تـا حـدی از تاثیـر این اشـعه ها کاسـت. بـه همین دلیل اسـت کـه متخصصـان توصیه می کننـد که اگر واقعـا مجبوریـد لپ تـاپ را روی پایتـان قـرار دهیـد، بالشـی با ضخامـت حداقـل شـش میلی متـر زیـر آن بگذاریـد.
موقـع تایـپ حداقـل ۳۰ سـانتی متر بـا لپ تاپتان فاصله داشـته باشـید، یـا از کیبورد و مـوس جداگانه اسـتفاده کنید.

 خطر ناباروری در کمین مردان لپ تاپ باز

مردهـا، به خصـوص آن هایـی کـه لپ تـاپ را روی پایشـان قـرار می دهنـد، بایـد به شـدت مراقـب قـدرت بـاروری خود باشـند. در ژانویـه سـال ۲۰۱۲ نتایج پژوهشی منتشـر شـد کـه نشـان مـی داد لپ تـاپ به طور مسـتقیم روی میزان اسـپرم ها در مـردان تاثیـر می گـذارد و باعـث عقیمـی می شـود. بـر اسـاس ایـن مطالعـه لپ تـاپ نه تنها به طـور معنـاداری باعـث کاهـش تحـرک اسـپرم ها می شـود، بلکـه باعـث تشـدید قطعـه قطعـه شـدن ن ای اسـپرم نیـز می شـود. ایـن ِدی ا بررسـی بـدون درنظـر گرفتـن اثرات دمایـی لپ تـاپ انجام شـده بـود، اما مطالعـات هم راسـتا حاکـی از تاثیـر مخـرب اثـرات حرارتـی لپ تـاپ  بـر اسـپرم مـردان بـوده اسـت.

با سیم یا بدون سیم؟

تاکنون پاسخ های متناقضی به این سوال داده شده است؛ از یک طرف متخصصان می گویند استفاده از لپ‌تاپ به صورت WiFi یا با اتصال ۳G مضرتر است، چون فرد را در معرض اشعه های مایکروویو قرار می دهد و گروه دیگر کار با لپ تاپ هنگام اتصال شارژ به برق را خطرناک تر می دانند و می گویند میزان اشعه های مضر لپ تاپ در این شرایط ۱۰۰ برابر بیشتر می‌شود.

 علایم شایع قرار گرفتن در معرض اشعه های غیرحرارتی لپ تاپ

سردرد مزمن سرگیجه اختلالات دستگاه گوارش اختلال در خواب اشکال در تمرکز خستگی افسردگی، اضطراب سرماخوردگی مزمن

تندرست باشید  

کادر پزشکی بیوطب


منبع:who

سایت پزشکی و سلامت بیوطب

به جـامـع تـریـن وب سـایــت پـزشـکــی و سـلامـت بــه زبان فـارسـی خــوش آمـدیـد مقـالات تخصـصی و عـمـومـی پزشــکــی و سـلامـت مـوجــود در وب سـایت بیـوطـب و هـمـچـنـیـن پاسـخ هـای ارائــه شـده به ســوالات پزشکـی توســط متـخـصـصـیـن علم پزشکـی و سلامت صـورت می پذیـرد. همـراه با بیـوطب سـلـامـت و تندرسـت باشیـد
مشاهده مقالات


ارسال پرسش در این باره

پرسش و پاسخ های کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ثبت دامنه
هاست ارزان
طراحی سایت پزشکان